مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
بازتاب همایش نسخ خطی در رسانه های ایران

بازتاب همایش نسخ خطی در رسانه های ایران
Date:1395/12/15

همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی
 میراث آریا
http://chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=116883
 ایلنا
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/463788%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
 خبرگزاری صدا و سیما
http://www.iribnews.ir/fa/news/1527779/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
 تی نیوز
http://tnews.ir/news/a56780998587.html
 دانشکده علامه طباطبایی
http://www.atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=2630
 دنیای سفر
http://www.donyayesafar.com/live/112795
 دانش نیوز
http://daneshnews.com/view/FA/347045.aspx
 هر لحظه
http://harlahze.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
 آوای ایرانیان
http://avayeiranian.ir/1395/12/06/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF/
 پرسیار
https://porsyar.com/news/11954940/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
 شفقنا
http://monitor.shafaqna.com/FA/IR/8428186
 فیدگاه
http://feedgah.ir/post/1488085200923397/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C/
 دبلیو خبر
http://wwwkhabar.ir/12318953
 رادیکال خبر
http://www.radicalkhabar.ir/search/?q=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%A8%DB%8C %D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D9%86%D8%B3%D8%AE+%D8%AE%D 8%B7%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9% 84%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C+%D9%85 %D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
 انجمن آثار فرهنگی
http://anjom.ir/news/75-hamayesh/6287-hamayesh-nosakh-khati-farsi-balkan-oropa-markazi.html
 کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه
http://lpis.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=4&pageid=159&newsview=1959
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
http://www.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=261&pageid=32423&newsview=672867
 ایربا
http://www.iranbalkan.net/view-25292.html
 مرکز میراث مکتوب
http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/6426
 پارس تودی
http://parstoday.com/fa/europe_and_america-i58626
 بولتن
http://boultan.ir/news/136460/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
 روجا نیوز
http://news.rooja.org/fa/content/1849862.html
 افتاب
http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/02/26/1647124
 خبرگزاری کتاب ایران
http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/245588/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
 بتانیوز
http://betanews.ir/news/562560/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
 
 خبر فارسی
http://khabarfarsi.com/u/34007072
 دمادم
https://damadam.ir/news/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2% DB%8C/7671799
 پیشتاز
http://news.pishtaz.ir/explorer/1289271/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2% DB%8C-
 دیجالوگ
http://dijalogin.tv/fa/sofia/
 


Rss Services Print  -(14 Body)  Visitor Count: 10842
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن