مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
اساسنامه مرکزمطالعات ايران، بالکان و اروپاي مرکزی
-(19 Body)  Print

 فصل اول کليات و اهداف

  ماده ۱: به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علمی مطالعات در حوزه روابط ایران، بالکان و اروپای مرکزی و توسعه کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه‌‌ی مطالعات کاربردی کشورهای منطقه و روابط بین آنها در گستره تاریخ و دوران معاصر  ،" مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی" که از اين پس در اين اساسنامه مرکز ناميده می‌شود، تشکيل می‌گردد.

  ماده ٢: مرکز مؤسسه‌ای غير انتفاعی است و در زمينه‌های علمی و پژوهشی و فعاليت می‌کند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رييس هيئت مديره  و یا مدیر مرکز نماينده قانونی مرکز می‌باشد.

  ماده ٣: محل مرکز در شهر صوفیا ( آدرس) می‌باشد و شعب آن پس از موافقت هیات مدیره می‌تواند در مناطق دیگر تشکيل شود.

  تبصره: هيئت مديره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشانی مرکز اصلی مرکز اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی اعلام شود .

  ماده ٤: مرکز از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشکيل می‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوری بلغارستان است.

 

  فصل دوم وظايف و فعاليت ها:

  ماده ٥: به‌منظور نيل به اهداف مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، مرکز اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

  ۱-٥- انجام تحقيقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بين‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی سر و کار دارند.

  ٢-٥-  همکاری با نهادهای اجرايی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت مرکز.

  ٣-٥- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

  ٤-٥- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

  ٥-٥- برگزاری گردهمايی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی

  ٦-٥- انتشار کتب و نشريات علمی.

 

  فصل سوم انواع و شرايط عضويت

  ۱-٦- عضويت پيوسته

  مؤسسان مرکز و  اساتید دانشگاه در حوزه مربوطه و کليه افرادی که  دارای درجه دکترا در رشته‌های ایرانشناسی، مطالعات اروپا، علوم سياسی، تاريخ، ارتباطات، علوم اجتماعی، روابط بين الملل، مطالعات جهان، اقتصاد، حقوق و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

  ٢-٦- عضويت وابسته:

  اشخاصی که دارای درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و مدت 5 سال به نحوی در يکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

  ٣-٦- عضويت دانشجويی:

  کليه دانشجويانی که در رشته‌های علوم سياسی، تاريخ، ارتباطات، علوم اجتماعی، روابط بين الملل، مطالعات جهان، اقتصاد ، حقوق، و رشته های وابسته به تحصيل اشتغال دارند.

  ٤-٦- عضويت افتخاری:

  شخصيتهای ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف مرکز کمک های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

  ٥-٦- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

  سازمان هايی که در زمينه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می‌توانند به عضويت مرکز درآيند.

  تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در يکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته مرکز درآيند.

  تبصره ٢: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته مرکز محسوب می‌شوند.

  ماده ٧: هر يکی از اعضاء سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدکرد.

  تبصره ۱: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايی نسبت به دارايی مرکز برای عضو ايجاد نمی‌کند.

  تبصره ٢: اعضای افتخاری مرکز از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

  ماده ۸: عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می‌يابد:

  1-8 استعفای کتبی

  2- 8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

  تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

  فصل چهارم ارکان مرکز

  ماده ٩: ارکان اصلی عبارتند از:

  الف: مجمع عمومی ب:  بالاترین رکن اجرائی (هيئت مدیره) ج: بازرس

  الف: مجمع عمومی

  ماده ۱٠ : مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق‌العاده تشکيل می‌شود.

  1-10  مجمع عمومی عادی سالی يکبار تشکيل می‌شود و با حضور يا رأی کتبی نصف به علاوه يک کل اعضای پيوسته مرکز رسميت می‌يابد و تصميمات با اکثر آراء معتبر است.

  2-10  مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضای کتبی يک سوم اعضای پيوسته تشکيل می‌شود.

  3-10  در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت. در ضمن اخذ آرا ء می‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آيين‌نامه‌ای که توسط هيئت مديره تدوين می‌شود ـ انجام شود.

  تبصره ۱: دعوت برای تشکيل مجامع عمومی به‌صورت کتبی يا آگهی در روزنامه‌ کثير‌الانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضای پيوسته برسد.

  تبصره ٢: يک‌سوم اعضای پيوسته می‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت برای تشکيل مجمع عمومی فوق‌العاده نمايند. مشروط بر اينکه هيئت مديره و نيز بازرس مرکز به تقاضای ايشان پاسخ منفی داده باشد و در چنين حالتی، ايشان بايد در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

  تبصره ٣: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

  تبصره ٤: شرايط تشکيل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرايط تشکيل مجمع عمومی عادی است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.

  ماده ۱۱: وظايف مجامع عمومی

  الف – مجمع عمومی عادی

  - انتخاب اعضای هيئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بيش از يک بازرس اصلی)

  - تصويب خط مشی مرکز

  - بررسی و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

  - تعيين ميزان حق عضويت

  - عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

  -  بررسی و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی مرکز.

  ب – مجمع عمومی فوق‌العاده

  - تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

  - تصويب انحلال مرکز

  تبصره 1: مجامع عمومی توسط هيئت رئيسه‌ای مرکب از يک رييس، يک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

  تبصره2: اعضای هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

  ب – هيئت مدیره

  ماده ۱٢: هيئت مدیره مرکز مرکب از 7 عضو اصلی و ٢ عضو علی‌البدل است. که هر ٣ سال يکبار با رأی مخفی از ميان اعضای پيوسته مرکز انتخاب می‌شوند.

12-1 عضويت در هيئت مديره افتخاری است.

12-2هيئت مديره حداکثر تا يک ماه پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکيک وظايف خود اقدام می‌نمايد.

12-3 کليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئيس هيات مديره و خزانه دار مرکز همراه با مهر مرکز و نامه‌های رسمی با امضای رئيس هيات مديره، نايب رئيس و یا مدیرمرکز معتبر است.

12-4 هيئت مديره موظف است برحسب نياز هر سه ماه يکبار تشکيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشکيل جلسه هيئت مديره حداقل ده روز است.

12-5 جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت می‌يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرای موافق، معتبر است.

12-6 کليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداری می‌شود.

12-7شرکت اعضای هيئت مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهدبود.

12-8درصورت استعفا، برکناری يا فوت هر يک از اعضای هيئت مديره، عضو علی‌البدل برای مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهدشد.

  12-9شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

  ماده ۱٣: هيئت مديره نماينده قانونی مرکز می‌باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:

  1-13- اداره امور جاری مرکز طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

  2-13- تشکيل گروه‌های علمی مرکز، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

  3-13-  هيئت مديره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غيرمنقول که مستلزم تصويب مجمع عمومی است مستقیما یا از طریق تنفیذ به رئیس و یا شخص دیگر انجام می‌دهد.

  4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومی است، هيئت مدیره  کليه اختيارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا می‌باشد.

  5- 13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزينه‌های مرکز برای تصويب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

  6-13-  اقامه دعوی و پاسخگويی به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و حق توکيل به‌غير.

  7-13- انتخاب و معرفی نمايندگان مرکز برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

  8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظايف مرکز

  9-13- جلب هدايا و کمک های مالی

  10-13- اهدای بورس های تحقيقاتی و آموزشی

  11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت مرکز در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور.

13-12 هيئت مديره موظف است ظرف حداکثر ٤ ماه پيش از پايان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کميسيون مرکز‌های علمی ارسال نمايد.

 

  ج – بازرس (بازرسان)

  ماده ۱٤: مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت ٣ سال انتخاب می‌نمايد.

  تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

  ماده ۱٥: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.

  1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی مرکز و تهيه گزارش برای مجمع عمومی

  2-15- بررسی گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملکرد مرکز برای اطلاع مجمع عمومی

  3-15- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

  تبصره: کليه اسناد و مدارک مرکز اعم از مالی و غيرمالی را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيئت مديره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

  فصل پنجم گروههای علمی مرکز

  ماده ۱٦: مرکز می‌تواند گروه‌ها و کميته‌های زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفی که از سوی هيئت مديره برای آنها تعيين شود به فعاليت می‌پردازند.

  1. گروه های تخصصی( بر مبنای رشته تخصصی و یا حوزه جغرافیایی و منطقه ای)

2.کميته آموزش

3. کمیته پژوهش

4. کميته انتشارات

5 . کميته آمار و اطلاعات

  6. کميته پذيرش و روابط عمومی

  7. کميته گردهمايی‌های علمی

  ۱-۱٦-  مرکز مجاز به تشکيل گروه ها و کميته‌های ديگری که بر حسب نياز احساس می‌شود نيز می‌باشد.

 

  فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

  ماده ۱٧: منابع مالی مرکز عبارتند از:

  1-17- حق عضويت‌ اعضا

  2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشريات علمی

  3-17- دريافت هدايا و کمک ها

  4-17- کليه عوايد و درآمدهای مرکز صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهدشد.

     ماده 18: کليه مدارک و پرونده مالی و غيرمالی مرتبط با فعاليت‌های مرکز در محل دفتر مرکزی مرکز نگهداری می‌شود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

      ماده 19: درصورت تصويب انحلال مرکز در مجمع عمومی، همان مجمع هيئت تسويه‌ای را برای پرداخت ديون و وصول مطالبات مرکز انتخاب خواهدکرد.

  ماده 20: اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل، 20 ماده، 45 زيرماده و 14 تبصره در جلسه مورخ توسط هیات موسس به تصويب رسيد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن