مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Organization managers
-(16 Body) 
احمد نقيب زاده

عضو عضو هيئت مديره
Education:دکتري Birth Place :شهربابک
Birth Date :1332
احمد نقیب زاده، 1332 ، شهربابک
اخذ مدرك لیسانس علوم سیاسى از دانشگاه تهران در سال .13۵۴
اخذ مدرك فوق لیسانس علوم سیاسى از دانشگاه تهران در سال .13۵۶
اخذ مدرك فوق لیسانس روابط بین الملل از دانشگاه نان تر )پاريس 1۰ ( فرانسه، .1۹۸2
اخذ مدرك دكتراى مطالعات سیاسى از دانشگاه نان تر فرانسه در سال 1۹۸۵ ( ).13۶۴
استاديار علوم سیاسى دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران از سال 13۶۴ تا .13۷1
دانشیار علوم سیاسى دانشگاه تهران از 13۷1 تا .13۸۰
استاد پايه 1۷ دانشگاه تهران از سال 13۸۰ تاكنون .
مدير گروه علوم سیاسى دانشگاه تهران از سال 13۶۹ تا .13۷2
مدير گروه علوم سیاسى دانشگاه تربیت مدرس از سال 13۶۹ تا .13۷2
مدير گروه علوم سیاسى مركز گفت وگوى تمدنها، 13۸۰ - .13۷۸
استاد مدعو دانشگاه تولوز فرانسه و دانشگاه پاريس ۸ و انستیتو مطالعات سیاسى فرانسه .
تألیف ۴۰ مقاله به زبانهاى فارسى، فرانسوى و انگلیسى در حوزه هاى علوم سیاسى و روابط بین الملل .
)متولد 1332 در شهربابک( پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است.
دكتری جامعه شناسی سیاسی از نان تر فرانسه
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، احمد نقیب زاده، ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، 13۸۹
تاريخ ديپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز، احمد نقیب زاده، ناشر: قومس
توسعه سیاسی، برتران بديع، احمد نقیب زاده )مترجم(، ناشر: قومس
سیاست و حكومت در اروپا )انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتالیا(، احمد نقیب زاده، ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاهها
)سمت )
جامعه شناسی احزاب سیاسی )مطالعه ای در مورد گرايشهای الیگارشی در دموكراسیها(، روبرت میشلس، احمد نقیب زاده )مترجم(، ناشر:
قومس
تحولات روابط بین الملل از كنگره وين تا امروز، احمد نقیب زاده، مهدی عباسی، ناشر: قومس، 13۸1
احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ، احمد نقیب زاده، ناشر: قومس - 13۸۸
رويارويی آرمان شهرگرايان: جمهوری اسلامی ايران و ايالات متحد آمريكا، نعمت الله مظفرپور، احمد نقیب زاده )مقدمه(، محمدرضا دهشیری
)مقدمه(، ناشر: علمی و فرهنگی
ترجمه ای از چاپ دوم جامعه شناسی دولت: با اضافات، برتران بديع، پیر بیرن بوم، احمد نقیب زاده )مترجم(، ناشر: قومس
اتحاديه اروپا، از آغاز تا امروز، احمد نقیب زاده، مهدی عباسی، ناشر: قومس - 13۸2
تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ايران، احمد نقیب زاده، ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 13۸1
جامعه شناسی بیطرفی و روانشناسی انزواگرائی در تاريخ ديپلماسی ايران، احمد نقیب زاده، ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات
طرح تقويت ظرفیتهای آموزش و پژوهش حقوق بشر، ژاك مورژئون، احمد نقیب زاده )مترجم(، ناشر: دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم
سیاسی
نقش روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی ايران، احمد نقیب زاده، وحید امانی زوارم، ناشر: مركز اسناد انقلاب اسلامی - 13۸2
دانشمند و سیاستمدار، ماكس وبر، احمد نقیب زاده )مترجم(، ريمون آرون )مقدمه(، ناشر: علم
شامل چند گفتگو با روشنفكران ايرانی از جمله داريوش شايگان، احسان نراقی، مصطفی رحیمی، » قرن روشنفكران « كتاب :» قرن روشنفكران «
محمدعلی اسلامی ندوشن، عبدالله شهبازی، مراد ثقفی، رامین جهانبگلو، محمدرضا تاجیک، محمد ضیمران، احمد نقیب زاده، حاتم قادری،
ناصر فكوهی، علیرضا بهشتی، جهانگیر معینی علمداری، فريبرز رئیس دانا، مهرزاد بروجردی و جلال ستاری است.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن