مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Organization managers
-(20 Body) 
نعمت الله ايران زاده

ادبيات رييس کارگروه
Education:دکتري Birth Place :
Birth Date :1347/01/01

شغل: دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکدة ادبیات فارسی و زبان­های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

مسئولیت‌های اجرایی  و پژوهشی

ـ مدیر دوره‌های دانش افزایی و دوره‌های آموزشی در مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1379-1375( سی دوره دانش افزایی)؛

ـ مدیر اجرایی چندین دورة دانش افزایی و ادبیات فارسی دانشجویان و استادان دانشگاه‌های خارجی؛

ـ جانشین مدیر کل گروه اجرایی گسترش زبان فارسی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛

ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، سال تحصیلی 82 ـ1381؛

-          معاون پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی از شهریور 1385 تا دی 1387.

ـ مدیر مسئول و سردبیر فصلنامة دانش، اسلام‌آباد پاکستان، از شمارة 72 (سال 1382) تا شمارة 85 (تابستان 1385)؛

ـ رئیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، از مهر ماه 1382 تا 8 شهریور 1385 هـ. ش؛

ـ سرپرست رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ا در اسلام آباد ـ پاکستان از 15/10/84 تا 8شهریور 1385؛

ـ سرپرست خانة فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در ملتان ـ پاکستان از 15/10/84 تا 8شهریور 1385؛

ـ معاون پژوهشی دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی از 21/6/1385 تا 14/10/1387؛

- سردبیر و مدیر اجرایی مجله زبان و ادب دانشکـــده ادبیات فارسی و زبان­های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی از مهر 1385تا مهر 1387؛

ـ عضو هیأت علمی کمیتة ناظر بر نشریات دانشگاهی علامه طباطبایی.

-عضو تحریریه مجله دانش(فصلنامه علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فارسی  ایران و پاکستان) از شمارة 72 (سال 1382) تا کنون؛

- عضو تحریریه مجله رودکی(فصلنامه ادبی فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان) از 1389؛

- عضو تحریریه مجله علمی- پژوهشی فارسی دانشگاه داکا از شماره پنجم 2012 تا کنون؛

- دبیر هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی (15 تا 17 شهریور 1391)، دانشگاه علامه طباطبایی.

-ناظرعلمی طرح«بررسی زمینه ها و راهکارهاي گسترش زبان و خط فارسی در کشورهاي حوزة تمدنی ایران»؛

 

پژوهش‌ها و مقاله‌ها

1. انتشار کتاب و درسنامه( ده مورد)­

 

1- نگین خاتم(مجموعه مقاله­های همایش نگین خاتم(ص): تهران: دانشگاه علامه طباطبایی 1388؛

2- جزیره مثنوی. تهران: علم و دانش، 1388؛

3- همزاد عاشقان جهان (برگزیده آثار و نقد اشعار قیصر امین پور). تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 1389؛

4- مهارت نوشتن: با همکاری مریم شریف نسب؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390؛

5ـ آیین نگارش مکاتبات اداری: انتشار آزمایشی در دانشگاه علامه طباطبایی، اسفند 1374؛

6- کتابشناسی توصیفی ادبیات تطبیقی در ایران: با همکاری محمد امامی و  مجتبی عابدی؛ تهران: علم و دانش، 1393؛

7ـ تصحیح هجده رساله از میرسیّد علی همدانی با تعلیقات (در حال آماده‌سازی)؛

8ـ دگرگونی‌های آوایی در فارسی گفتاری امروز (ویژة دانشجویان خارجی)؛

9- درسنامه نظریه های ادبی.

10- مجموعه مقاله­های هفتیمن همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی: به کوشش نعمت­الله ایران­زاده ، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی 1391؛

 

 2.نگارش مقاله‌(34 مقاله)

1ـ «نظری به تدوین دانش بدیع در ادب فارسی»: فصلنامة زبان و ادب فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، شمارة ششم، زمستان 1377؛

2ـ «سبک غزل امروز»: مقالة ارائه شده در اولین کنگرة تأثیر امام خمینی «ره» و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر، اصفهان، 1377؛ چاپ شده در مجموعة (ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات)؛

3ـ «نقد ادبی در روزگار انقلاب اسلامی» : مقالة مشترک محمدرضا حاجی نصیری، ارائه شده در دومین کنگرة تأثیر امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی؛

 4ـ «آموزش زبان و ادب فارسی در ارمنستان و گرجستان»: شیوه‌ای دیگر (مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی روش­های نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان)؛ تهران: دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1380، صص 27ـ40؛

5ـ «کاربرد بلاغی فعل در غزلیات سعدی»: مجلة پژوهش­های ادبی (فصلنامة انجمن زبان و ادبیات فارسی)؛ سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1382؛

6ـ «بلاغت ابو سعید ابوالخیر»: ارائه شده در کنفرانس علمی ابوسعید ابوالخیر در عشق آباد ترکمنستان، 1378؛ چاپ شده در مجموعة مقاله‌های کنفرانس، ناشر: الهدی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 1378؛

7ـ «نگاه سعدی در غزل (تأملی سبک شناختی)»: ارائه شده در کنفرانس سعدی در باکو، 1380؛ چاپ شده در سعدی پژوهی شمارة ششم، اردیبهشت 1382؛

8ـ «نگاهی به فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی»: تألیف دکتر محمدجعفر یاحقی: چاپ شده در مجلة سخن عشق؛

9ـ «رسالة تینیه»: از نظام‌الدین محمود بن­حسن حسنی، مجلة دانش شمارة 75ـ74، پاییز و زمستان 82 (تاریخ نشر: خرداد 1383)؛

10ـ «جزیرة مثنوی»: تألیف یوسف سینه­چاک، مجلة دانش شمارة 77ـ76، بهار و تابستان 83 (تاریخ نشر: مهر 1383)؛

11ـ «مناظرة شانه و آیینه»: تصنیفِ میرعلی کبیر، مجلة دانش، شمارة 79ـ 78، پاییز و زمستان 83 (تاریخ نشر: اسفند 83)؛

12ـ «رسالة مشتیه»: تألیفِ میرسیدعلی همدانی، مجلة دانش شمارة 81 ، تابستان 1384؛

13ـ «دیوان حسین»: سروده میرحسین علی­خان تالپور، مجلة دانش شماره 82 ، پاییز 84؛

14ـ «گنجینة نسخه‌های خطی، میراث فرهنگی ایران و پاکستان»؛ سخن عشق، شمارة 27و28، پاییز و زمستان 1384؛

15ـ «گنجینة نسخه‌های خطی، میراث فرهنگی ایران و پاکستان»؛ مجلة دانش، شمارة 83، زمستان 1384؛

16- «صلح در اشعار قیصر امین پور»: همایش بین­المللی ادبیات معاصر تهران،  1386؛

17- «بررسی سبکی رمان سال­های ابریِ علی­اشرف درویشیان»: با همکاری خانم طاهره سپهوند، مجله پژوهشنامه فرهنگ و ادب دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، شماره 6، تابستان 1387؛

18- «کاربرد بلاغی و تصویری سجاوندی در شعر معاصر فارسی»: با همکاری دکتر مریم شریف­نسب؛ مجله ادب پژوهی(دانشگاه گیلان)، بهار 1388.

19- «مضامین داستانی قرآنی حضرت یوسف (ع) در شعر معاصر»: با همکاری دکتر سیّداحمد ذبیحی؛ مجله زبان و ادب پارسی (دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 46، زمستان 1389؛

20- «بن­مایه­های پربسامد در شعر ژاله قائم مقامی»: با همکاری سارا پاشا؛ مجله دانش(فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان)، شماره 104، بهار 1390؛

21- «نظریه سبک در ایران»: فصلنامه تخصصی سبک­شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1390؛

22- «بن­مایه­های شهید و شهادت در شعر سیّدحسن حسینیّ: با همکاری افسانه رحیمیان. مجله رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 7، زمستان 1387؛

23- «شعر رزوگار انقلاب اسلامی در مواجهه با فرهنگ جهانی»: مجله رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 14، بهار 1390؛

24-  «بررسي شگردهاي طنزپردازي در شعر كودك و نوجوان دهه هشتاد»: با همکاری انسیه موسویان؛ مجموعه مقالات هفتمین همایش بین­اللملی ترویج، دانشگاه علامه طباطبایی؛ 15تا 17شهریور 1391؛

25- «طرح داستانی«خسرو و شیرین» و«لیلی و مجنون » نظامی گنجوی با تأکید بر روایت شرقی»؛ با همکاری مرضیه آتشی­پور؛ پژوهشنامه ادب غنایی، دوره نهم، شماره 17، پاییز و زمستان1390؛

26- «شگردهای طنزساز در «دو کلمه حرفِ حساب» کیومرث صابری(گل آقا)»؛با همکاری نجمه زارع بنادکوکی؛ مجله علمی - پژوهشی تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی،1390؛

27- «نگاهی به کتاب ِمولانا محمدعلی شاه ایرانی (رح): زندگی­نامه و آثار ادبیMoulana Mohammad Ali Shah Irani(R.) : Jiban o Shahitta

منتشر شده در سایت وزارت علوم بخش دبیرخانه زبان و ادبیات فارسی.

28- «تاریخ جهانگشای جوینی و بررسی جنبه­های تراژیک آن با رهیافت نوع شناسی ادبی»؛ با همکاری عبدالله حکیم و سیّدعلی دسپ، کهن­نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391، صص 1- 14؛

29- «شهید و شهادت در رستاخیز ذهن و زبان شاعران روزگار انقلاب اسلامی»؛ با همکاری افسانه رحیمیان؛ فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی؛ سال هفتم، شماره 25، زمستان 1392؛

30- حافظ­سرا(یادمان افتتاحیه ساختمان تازه­ساز گروه زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه داکا، بنگلادش)؛ به سردبیری نعمت­الله ایران­زاده؛ 18 مهر 1392/ 10 اکتبر 2013؛

31- «سبک کنــایی «دو کلمه حرفِ حساب» کیومرث صابری فومنی»؛ با همکاری نجمه زارع بنادکوکی؛ مجله علمی پژوهشی ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1392، سال چهارم، شماره 1 (پیاپی9)، بهار 1393؛

32- «خودشناسی و دیگرشناسی با نگاهی به ترجمه­های شاهنامه فردوسی و چرایی آن»؛ مجله علمی - پژوهشی فارسی دانشگاه داکا؛ شماره ششم، 2013؛

33- «تحليل حوزه­هاي معنايي اشعار باقي­مانده از رابعه بنت کعب قزداري»: با همکاری محمدمهدی زمانی؛ چاپ شده در مجله علمی - پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، بهار و تابستان 1394.

34- «تأملی در آثار جامی از جنبه انواع ادبی»؛ مقاله پذیرفته شده در کنفرانس علمی بین­المللی  مولانا عبدالرحمن جامی در مرحله رشد زبان و ادبیات تاجیکی، 25 26 نوامبر 2014 / 4- 5 آذر 1393.

3. تقریظ و مقدمه بر23 کتاب:

1- مقدمه بر کتاب «طنز و مزاح در شعر فارسی (از آغاز تا حافظ)»: تألیفِ دکتر خواجه حمید یزدانی؛ اسلام آباد - پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1383 هـ. ش/ 1424 هـ. ق/ 2004 م؛

2- مقدمه بر کتاب «فکر آزادی در ادبیات مشروطیت ایران»: تألیفِ دکتر مهرنور محمدخان؛ اسلام­آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1383 هـ. ش/ 1425 هـ . ق/ 2004 م؛

3- مقدمه بر کتاب «تذکرة مجمع‌النفایس سراج‌الدین علی خان (آرزو)»:جلد اول، به کوشش دکتر زینب‌النساء علی‌خانم؛ اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1383 هـ. ش/1425 هـ . ق/2004 م؛

4- مقدمه بر کتاب «دیوان ناصرعلی سرهندی»: تألیفِ دکتر رشیده حسن هاشمی؛ اسلام­آباد ـ پاکستان مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1384 هـ. ش/ 1425 هـ. ق/ 2005 م؛

5- مقدمه برکتاب «تاریخ دلگشای شمشیرخانی بر اساس شاهنامة فردوسی»: تألیفِ توکل بیگ؛ به کوششِ دکتر طاهره پروین­اکرم؛ اسلام آباد ـ پاکستان مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1384 هـ. ش/ 1426 هـ. ق/ 2005 م؛

6- مقدمه بر کتاب «علامه اقبـــال در ادب فارسی و فرهنگ افغانستان»: تألیفِ دکتر اسدالله محقق؛ اسلام­آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1384 هـ. ش/ 1426هـ. ق/ 2005 م؛

7- مقدمه بر کتاب «گنجینة خطی و هنری تالپوران»: تألیفِ دکتر قاسم صافی؛ اسلام آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1383 هـ. ش/ 1425 هـ. ق/ 2004 م؛

8- مقدمه بر کتاب «فهرست الفبایی نسخـــه‌های خطی کتابخانة گنج‌بخش»: تألیفِ دکتر محمدحسین تسبیحی؛ اسلام­آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1384 هـ. ش/ 1426 هـ. ق/ 2005 م؛

9- مقدمه بر کتاب «قائد اعظم محمدعلی جناح نابغة عصر»: تألیفِ دکتر شمیم­محمود زیدی؛ اسلام­آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1384 هـ. ش/ 1426 هـ. ق/ 2005 م؛

10- مقدمه بر کتاب «فهرست نسخـــه‌های خطی فارسی کتابخانة گنج‌بخش»: تألیفِ احمد منزوی؛ اسلام آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1384 هـ. ش/ 1426 هـ. ق/ 2005 م؛

11- مقدمه بر کتاب «فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه، مسعود جهندیر (ملسی ـ پاکستان)»: تألیفِ دکتر سیده نکهت فردوس کاظمی؛ اسلام آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1384 هـ. ش/ 1426 هـ. ق/ 2005 م؛

12- مقدمه بر کتاب «خلاصة الحیات»: تألیفِ قاضی احمدبن نصرالله تقوی؛ اسلام­آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1384 هـ. ش/ 1426 هـ. ق/ 2005 م، شمارة ردیف 190؛

13- مقدمه بر کتاب «پاکستان می فارسی ادب»: جلد ششم، تألیفِ دکتر ظهورالدین احمد؛ اسلام­آباد پاکستان مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1384 هـ. ش/ 2005 م؛

14- مقدمه بر کتاب «تذکرة مجمع النفایس سراج‌الدین علی‌خان (آرزو)»: جلد دوم؛ تألیفِ سراج‌الدین علی‌خان آرزو؛ به تصحیحِ دکتر مهرنور محمدخان و دکتر زینب‌النساء علی‌خان (سلطان علی) ؛ اسلام آباد ـ پاکستان مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1385 هـ. ش/ 1427  هـ. ق/ 2006 م؛

15- مقدمه بر کتاب «تذکرة مجمع‌النفایس سراج‌الدین علی‌خان (آرزو) »، جلد سوم؛ به تصحیحِ دکتر محمد سرفراز ظفر و زینب‌النساء علی‌خان؛ اسلام­آباد ـ پاکستان مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1385 هـ. ش/1427 هـ. ق/ 2006 م؛

16- مقدمه بر کتاب «حافظ­شناسی در شبه قاره»: تألیفِ دکتر چاند بی‌بی؛ اسلام‌آباد ـ پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1385 هـ. ش/ 1427 هـ. ق/ 2006 م؛

17- مقدمه بر کتاب «مقام شیخ فخـــرالدین عراقی در تصوف اسلامی»: مؤلف : دکتر محمداختر چیمه ؛ اسلام‌آباد ـ پاکستان : چاپ دوم 1385 هـ .ش/1427 هـ . ق/2006 م ؛

18- مقدمه بر کتاب «گلشن راز شیخ محمود شبستری»: به تصحیح دکتر بشیر انوار ابوهری؛ اسلام‌آباد ـ پاکستان 1385 هـ .ش/1427 هـ. ق/ 2006 م؛

19- مقدمه بر کتاب «آبگینة خیال»: سروده منظورالوهاب سعید؛ انجمن ادبی انحراف اسلام آباد ـ 1384 هـ. ش/ 2005 م؛

20- مقدمه بر کتاب «دستور زبان فارسی»: تألیفِ دکتر محمد سرفراز ظفر؛ انجمن ادبی فارسی ـ اسلام آباد بخش فارسی دانشگاه ملی زبان‌های نوین ـ اسلام آباد، 1384 هـ . ش/2005 م؛

21- مقدمه بر کتاب «زادالامیــن لاهل الیقیــن»: تألیفِ حافظ محمدامین مستالوی ؛ اسلام آباد ـ پاکستان 2005 م؛

22- مقدمه بر کتاب «سرمست عشق»: تألیفِ جاوید اقبال قزلباش؛ انجمن ادبی فارسی اسلام آباد 1385 هـ .ش/2006 م؛

23- مقدمه بر دیوان سراج الدین فرید پوری: تصحیح و تحقیق دکتر محسن­الدین میا؛ رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران - بنگلادش، 1391 هجری شمسی/2013 میلادی.

4. استاد راهنما و مشاور بیش از پنجاه پایان نامه و رساله

5.تدریس

ـ تدریس در دانشگاه‌علامه طباطبایی (دورة کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری)؛

ـ تدریس به دانشجویان، استادان، ایران‌شناسان و دبیران در بیش از چهل دورة دانش­افزایی زبان و ادبیات فارسی؛

ـ تدریس در دوره‌های دانش­افزایی استادان زبان و ادبیات فارسی در ملتان، حیدرآباد سند، راولپندی و لاهور پاکستان؛

ـ تدریس  افتخاری (همزمان با مدیریت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان) در دورة کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ملی زبان­های نوین اسلام آباد ـ پاکستان، 1384و1385؛

- تدریس در دوره دانش­افزایی زبان و ادبیات فارسی در قرقیزستان در تابستان 1387؛

- تدریس در دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی در قزاقستان در تابستان سال 1387؛

- تدریس در دوره­های کارشنـــاسی و کارشنـــاسی ارشد و دکتری دانشگاههای ملی و آموزگاری تاجیکستان - دوشنبه، 1388 و 1389 (استاد اعزامی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)؛

- تدریس در بخش فارسی دانشگاه داکا - بنگلادش از 23 دی ماه 1391  تا 29 مرداد 1393 (استاد اعزامی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری).  

دروس تدریس شده:

روش تحقیق و مرجع شناسی، سمینار( روش تحقیق در ادبیات تطبیقی)،نگارش و ویرایش،کارگاه ویرایش ،تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، غزلیات و قصاید سعدی، گلستان سعدی انواع ادبی ،،معانی و بیان، فنون ادبی و بلاغت ، عروض( وزن شعر فارسی)، آموزش زبان فارسی،ادبیات معاصر ایران، ،سبک شناسی و نقد ادبی، خاقانی و نظامی.

 

 

6.سردبیری نشریه . عضویت در هیئت تحریریه مجلات:

ـ عضو هیأت علمی تحریریة مجلة سخن عشق (تازه‌های تحقیقات زبان و ادبیات فارسی)؛ ناشر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ گروه اجرایی گسترش زبان فارسی؛

ـ عضو هیأت تحریریة خبرنامة فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران؛

ـ مدیرمسئول و سردبیر و عضو هیأت تحریریة فصلنامة دانش (مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان)؛

ـ مدیرمسئول و سردبیر مجلة پیغام آشنا (رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران اسلام‌آباد ـ پاکستان)، شمارة 24 جنوری تا مارچ 2006 و شمارة 25 آپریل تا جون 2006 م؛

ـ سردبیر و مدیر اجرایی مجلة زبان و ادب (مجلة دانشکدة ادبیات و زبان­های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی)، از مهر 1385تا مهر 1387؛

عضو تحریریه مجله رودکی( رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ا در دوشنبه تاجیکستان)

7.داوری مقاله برای مجلات ِ دانش ، پژوهشهای ادبی، متن پژوهی ادبی، کاوش، مولوی، مطالعات عرفانی، زبان و ادب، رودکی، مجله فارسی دانشگاه داکا،تاریخ ادبیات ، و...

8.. داوری در جشنواره‌های علمی و فرهنگی:

-       داور کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران؛

-       داور کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

-       داور جشنواره جایزه جلال آل احمد ؛

-       داور جشنواره بین­المللی فارابی.

 

9. ویرایش: بیش از بیست اثرعلمی، درسی و دانشگاهی

 

10سفرهای علمی ، آموزشی و پژوهشی

ـ ملتان و حیدرآباد سند، پیشاور، کراچی و لاهور پاکستان: تدریس در دورة بازآموزی استادان و معلمان زبان و ادبیات فارسی و شرکت در همایش؛

ـ عشق­آبادِ ترکمنستان: شرکت در کنفرانس ابوسعید ابوالخیر؛

ـ باکو (جمهوری آذربایجان): شرکت در کنفرانس سعدی؛

ـ ارمنستان: سفر مطالعاتی به مدت هفت روز؛ از طرف شورای گسترش زبان فارسی؛

ـ گرجستان: سفر مطالعاتی به مدت هفت روز؛ از طرف شورای گسترش زبان فارسی؛

- قرقیزستان: به منظور تدریس در دومین دوره­ی دانش­افزایی زبان و ادبیات فارسی ( تیرماه 1386)؛

- قزاقستان: به منظور تدریس در دومین دوره­ی دانش­افزایی زبان و ادبیات فارسی ( تیرماه 1386)؛

- ترکیه: شرکت در اولین همایش بین­المللی روابط زبان و ادبیات ایران و ترکیه، 1391.

- تاجیکستان: تدریس زبان و ادبیات فارسی (استاد اعزامی از وزرات علوم، تحقیقات و فنّاوری)، 1388-1389؛

- بنگلادش: تدریس زبان و ادبیات فارسی (استاد اعزامی از وزرات علوم ، تحقیقات و فنّاوری)، 23 دی­ماه 1391 مرداد 1393.

-  افغانستان: برای بازدید از دانشگاهها و مراکز آموزشی، علمی وفرهنگی، مهر 1394.

 

نشانی رایانامه­ای

iranzadeh@atu.ac.ir

 iranzaden@gmail.com

 

تلفن و دورنگار: 88694720

(گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی) 

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن