مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
براي درست انديشيدن بايد نخست دل را از كينه و بدي پاك كرد. [محمد حجازي]
در گرفتاري بايد انديشه را به جنب و جوش در آورد نه اعصاب را. [محمد حجازي]
آن كه خيال مي كند شايد فردا گرفتار شود از اينكه الان گرفتار است بيشتر رنج مي برد. [محمد حجازي]
واي بر پدري كه فرزند را نتيجه سوء عمل خود ببيند. [حجازي]
مرغ ستم ديده بر نخواهد گشت. [حجازي]
جهان هر كس به اندازه وسعت فكر اوست. [محمد حجازي]
از هر گره كه به ابرو مي زنيم صد گره به كارمان مي خورد. [محمد حجازي]
اگر روزگار يك موجب حلال فراهم مي كند ما خود به دست خيال ده موجب ديگر مي سازيم. [محمد حجازي]
هوسها را بازيچه قرار دهيم نه آنكه خود بازيچه هوسها باشيم. [حجازي]
يك عمر از وحشت مرگ به خود مي لرزيم در حالي كه وقتي از راه رسيد چشمهايمان را بر هم گذاشته ايم و او را نخواهيم ديد. [حجازي]
اگر مي دانستيم كه هر آن ممكن است دست روزگار ما را از هم جدا كند مهربانتر از اين با هم رفتار مي كرديم. [حجازي]
داروي تمام دردها نيكي است؛ به شرط آنكه ندانند شما نيك هستيد وگرنه نمي گذارند نيك بمانيد. [محمد حجازي]
غالباً از ناداني وحشتي نداريم از اينكه ما را نادان بدانند مي ترسيم. [محمد حجازي]
ما كه هنوز خود را نشناخته ايم چرا ادعا مي كنيم كه ديگران را مي شناسيم. [حجازي]
شادي نعمت هميشه هماهنگ با رنجي است كه برده ايم. [محمد حجازي]
بدبخت كسي كه از روزگار باج زيبايي بخواهد. سرانجام روزگار از او صد برابر باج و جريمه خواهد گرفت. [حجازي]
سكوت بر دانا و نادان هر دو زيبنده است؛ عيب نادان را مي پوشاند و دانا را فرزانه تر جلوه مي دهد. [محمد حجازي]
آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شد گستاخي و ديوانگي مي كند. [حجازي]
شاعر سازي است كه استاد طبيعت ساخته و پرداخته و به دست خود گوشمالي داده است و به هر نسيمي كه بر او بوزد به نوا مي آيد. ما چون از هيچ باد سختي به صدا نمي آييم گويندگان را شوريده تصور مي كنيم. [حجازي]
آن اندازه كه ما خود را فريب مي دهيم و گمراه مي كنيم هيچ دشمني نمي تواند. [محمد حجازي]
چه بسا آن كه به ظاهر آراسته و مايه حسرت شماست درمانده و محتاج دلداري و ياري شما باشد. [حجازي]
اميد سرابي است كه اگر ناپديد شود همه از تشنگي خواهيم سوخت. [محمدحجازي]
اگر كسي در انتخاب همسرش دقت نكند دو نفر را بدبخت كرده است. [محمد حجازي]
گذشته سرمايه اي است كه اندوخته ايم؛ مي توان آن را به تأسف و اندوه صرف كرد يا براي موفقيت آينده به كار برد. [محمد حجازي]
اگر آنچه از گذشته تجربه آموخته ايم در آينده به كار بريم مثل اين است كه دو بار عمر كرده باشيم. [محمد حجازي]
Back   1  -  2   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن