مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

ملي شدن شيلات درياي خزر (1331 ش)


تا قبل از سال 1272 ش، صيادان محلي سواحلِ درياي خزر، در مقابل پرداختِ مبلغي به عنوان ماليات، اجازه صيد ماهي مي‏گرفتند. در اين سال امتياز صيد از طرف دولت ايران به يكي از سرمايه داران روسي به نام ليانازوف واگذار شد و اين امتياز تا زمان انقلاب روسيه ادامه يافت. از آن پس، دولت شوروي با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال در سال به دولت ايران، از شيلات بهره برداري مي‏كرد. پس از چند سال، اداره شيلاتِ درياي خزر به شركتي مختلط كه دو دولت در سرمايه گذاري و اداره آن سهيم بودند به مدت بيست و پنج سال واگذار گرديد. با پايان يافتن مدت قرارداد، همه اموال منقول و غيرمنقول شركت مختلط بين دو طرف تقسيم شد و شركت مزبور در دوازدهم بهمن سال 1331 ش ملي گرديد. ازآن پس، امور ماهي‏گيري و بهره‏برداري در كرانه‏هاي شمالي ايران به دولت ايران واگذار و سازماني به نام شركت سهامي شيلات ايران، مامور صيد و بهره برداري ماهي شد. در حال حاضر، شيلات داراي دو بخش با سازمان جداگانه است. يكي شيلات شمال كه مربوط به درياي خزر است و ديگر شيلات جنوب كه خليج فارس و درياي عمان را در اداره خود دارد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن