مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

واگذاري امتياز تأسيس بانك شاهي ايران به "رويتر" سرمايه‏دار انگليسي(1306 ق)


پس از لغوِ امتياز فوق العاده‏ي بارون رويتر مبني بر انحصار ساختمان راه آهن، استخراج معادن و تاسيس بانك ملي به يك تبعه‏ي انگليسي توسط دولت ايران، به زودي هردو طرف به علّت عظمت امتياز، دريافتند كه اين كار بدون مطالعه صورت گرفته شده است، بنابراين در سال 1306 ق دولت ايران به بارون دو رويتر پسر بارون جوليوس دو رويتر مذكور، به عنوان غرامتِ لغو امتياز پدرش، امتياز محدودتري اعطا كرد كه به موجب آن مي‏توانست بانكي تاسيس نموده و از بعضي معادن ايران بهره برداري كند. اين امتياز سرانجام به تاسيس بانك شاهي و بانك صنايع و معادن ايران منتهي گشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن