مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تشكيل كنفرانس "يالتا" با حضور سران متفقين در اواخر جنگ جهاني دوم (1945م)


كنفرانس تاريخي يالتا از چهارم فوريه 1945م با شركت استالين، روزولت و چرچيل رهبران شوروي، امريكا و انگلستان در شهر يالتا در اوكراين برگزار شد تا تسليم بي‏قيد و شرط آلمان نازي در جنگ دوم جهاني را بررسي نمايند. اعلاميه نهايى كنفرانس يالتا نيز بيشتر به آينده آلمان و نحوه تقسيم آن و ضوابط تشكيل يك مجمع جديد جهاني يا سازمان ملل متحد اختصاص داشت. درباره آينده لهستان، كه از ابتداي جنگ، تحت اشغال شوروي و آلمان قرار داشت، استالين نظر خود درباره شناسايى دولت دست‏نشانده شوروي در آن كشور و تغيير مرزهاي شرقي لهستان را به كرسي نشاند و توافق درباره انتخاب حكومت آينده كشورهاي آزاد شده از يوغ فاشيسم بر اساس اصول دموكراتيك، هيچ گونه تضميني درباره چگونگي انتخاب آزاد حكومت‏هاي اين كشورها در برنداشت. برنده اصلي كنفرانس يالتا، استالين، ديكتاتور شوروي سابق بود كه با زيركي و مكر خود، روزولت، رئيس جمهور امريكا را فريفت و مسائل مطرح شده در كنفرانس را به نفع خود به پايان برد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن