مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

كناره‏گيري "محمد نجيب اللَّه" آخرين رئيس جمهور كمونيست افغانستان (1992م)


ژنرال محمد نجيب‏اللَّه زمام‏دار كمونيست افغانستان، در سال 1947م در خانواده‏اي از نژاد پشتو در افغانستان به دنيا آمد. وي در 18 سالگي به عضويت حزب كمونيست افغانستان درآمد و دو سال بعد به كميته مركزي اين حزب راه يافت. نجيب اللَّه در سال‏هاي بعد مدارج ترقي را در پست‏هاي دولتيِ نظام كمونيستي افغانستان طي كرد و سمت‏هايى هم‏چون رياست سازمان پليس مخفي افغانستان و وزير امنيت افغانستان را به دست آورد. در نهايت با اشاره و حمايت شوروي و پس از كناره‏گيري ببرك كارمل، نجيب‏اللَّه در چهارم مه 1986م به دبيركلي حزب كمونيست افغانستان و در سال بعد به رياست جمهوري افغانستان رسيد. با اين حال، نجيب‏اللَّه پس از احراز اين مقام، تلاش فراواني كرد تا عدم وابستگي خود را به كرملين نشان دهد. وي از اين طريق، سعي نمود تا حمايت احزاب و گروه‏هاي سياسي مختلف افغاني را كه با دولت مركزي در جنگ بودند، جلب كند. به همين دليل درپي وقوع اصلاحات سياسي در شوروي سابق و بلوك شرق كه با قطع كمك‏هاي نظامي و مالي مسكو به دولت‏هاي وابسته به شوروي سابق و نيز خروج نيروهاي اين كشور از افغانستان همراه بود،خود را بيم‏ناك نشان نداد. با اين حال، با اوج‏گيري تلاش‏هاي بين‏المللي براي فيصله دادن به بحران داخلي افغانستان و تعيين دولتي جديد براي اين كشور، وي مقاومتي نكرد و حمايت خود را از برگزاري انتخابات آزاد در افغانستان اعلام نمود. نجيب‏اللَّه سرانجام با تشكيل شورايى مركب از نمايندگان طرفين درگير در افغانستان كه از طرف سازمان ملل تعيين شده بودند، در پانزدهم آوريل 1992م پس از نزديك به پنج سال رياست جمهوري از قدرت كناره‏گيري كرد و در مقر نمايندگي سازمان ملل در كابل پناهنده شد. با استعفاي نجيب‏اللَّه، دوران حكومت چهارده ساله كمونيستي در اين كشور مسلمان به پايان رسيد. با اين حال، حاكمان بعدي، از اين فرصت به نحو مطلوب استفاده نكردند و جنگ‏هاي داخلي آغاز شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن