مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز دوران حكومت تزاري خاندان رومانوف بر سرزمين پهناور روسيه (1613م)


سه سال پس از حمله لهستان به روسيه، يكي از سرداران روسي آنها را شكست داد و مسكو را از اشغال ارتش لهستان خارج كرد و ميخائيل رومانوف به عنوان تزار جديد، بر تخت نشست. از اين زمان دوران حكومت 304 ساله خاندان رومانوف بر روسيه آغاز گرديد. اگر چه كشور روسيه در زمان حكومت رومانوف‏ها گسترش يافت اما از لحاظ اقتصادي، پيشرفت چنداني نكرد و استبداد تزارها، مانع از شركت مردم روسيه در سرنوشت خود بود. در اثر چنين مشكلات سياسي و اقتصادي، مردم در سال 1917م عليه تزار نيكلاي دوم آخرين پادشاه خاندان رومانوف قيام كردند. با سرنگون شدن او، رژيم سوسياليستي بر روسيه حاكم شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن