مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز تهاجم استعمار ايتاليا عليه كشور بي‏دفاع حبشه و تصرف آن (1935م)


استعمار ايتاليا از سال‏هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي، قصد تصرف نواحي شرقي افريقا را دنبال مي‏كرد و با اين هدف، ايتاليايى‏ها بارها به خاك حبشه تجاوز كرده و باعث اختلافاتي شده بودند. در سال 1887م ايتاليا كه به خاك حبشه تجاوز كرده بود شكست خورد و وادار به عقب نشيني شد. در سال 1917م اختلاف ميان ايتاليا و حبشه شدت گرفت تا جايى كه در سال 1935 به جنگ تبديل شد. اين جنگ كه به دستور موسوليني، ديكتاتور فاشيست ايتاليا در سوم اكتبر 1935م آغاز شده بود. در نهايت، به پيروزي ايتاليا انجاميد و حبشه به تصرف ايتاليايي‏ها درآمد. از اين زمان دوران استعمار ايتاليا بر حبشه آغاز شد و تا سال 1941م به درازا كشيد. در سال 1941م و در جريان جنگ جهاني دوم، ارتش انگلستان، ايتاليايي‏ها را از حبشه بيرون راند و امپراتور حبشه كه در سال 1935م كشور راترك كرده بود به ميهن بازگشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن