مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز تحريم نفتي كشورهاي عرب عليه حاميان رژيم صهيونيستي (1973م)


به دنبال شروع جنگ چهارم اعراب و اسرائيل و حمايت امريكا و بريتانيا از رژيم صهيونيستي، كشورهاي عرب صادركننده نفت، در روز شانزدهم اكتبر 1973م، تحريم نفتي امريكا، انگليس و شركت‏هاي نفتي فروشنده اين ماده مهم به رژيم اسرائيل را آغاز كردند. اين امر باعث افزايش سريع قيمت نفت تا چهار برابر در سطح جهان شد كه براي كشورهاي غربي بسيار غيرمنتظره بود، به گونه‏اي كه از آن به شوك نفتي تعبير كردند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن