مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تأسيس سازمان بين‏المللي خواربار و كشاورزيِ سازمان ملل متحد (1945م)


كنفرانس خواروبار و كشاورزي ملل متحد درماه مه 1943م در امريكا تشكيل شد و كميسيون موقتي براي تنظيم پيش‏نويس اساسنامه سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي به وجود آورد. در نهايت، اين سازمان موسوم به فائو در اكتبر 1945 در شهر رُم پايتخت ايتاليا تأسيس شد و اساسنامه آن در 16 اكتبر 1945م در كِبِك كانادا به تصويب 20 كشور حاضر رسيد. هدف از تشكيل اين سازمان، كمك به اعضاء خود براي ايجاد يك سرويس اطلاعاتي شامل حقايق و آمار مربوط به تغذيه، كشاورزي، جنگل داري، شيلات و هم‏چنين ارزش‏يابي و پيش‏بيني توليد، توزيع و مصرف و تلاش در زمينه بهبود توليد، بازاريابي، تبديل و توزيع محصولات كشاورزي و حفظ منابع طبيعي، تعيين سياست‏هاي مربوط به تامين اعتبار و مبادله كالا و تضمين كمك‏هاي مذكور براي متقاضيان مي‏باشد. فائو بزرگ‏ترين مؤسسه تخصصي سازمان ملل محسوب گرديده و داراي يك كنفرانس عمومي مركب از نمايندگان 34 كشور عضو است كه هر دو سال يك بار تشكيل جلسه مي‏دهند. مركز فائو در شهر رم قرار دارد. اين سازمان داراي يك دبيرخانه است و مديركل آن توسط كنفرانس عمومي به عنوان رئيس اجرايي سازمان فائو انتخاب مي‏شود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن