مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تأسيس دانشگاه تربيت معلم (1342 ش)


دارالمعلمين عالي نام مدرسه‏اي عالي بود كه در سال 1307 ش براي تربيت معلم مدارس متوسطه تاسيس شد و در سال 1312 ش به دانشسراي عالي تغيير نام يافت. اين دانشسرا داراي دو قسمت علمي شامل رشته‏هاي رياضيات، طبيعيات، فيزيك و شيمي و قسمت ادبي با رشته‏هاي ادبيات، فلسفه، تاريخ و جغرافي بود. دانشسراي عالي پس از تاسيس دانشگاه تهران، جزيي از آن شد تا اين كه در سال 1334 ش، از دانشگاه تهران استقلال يافت. در تابستان 1342، دانشسراي عالي منحل گرديد و وزارت فرهنگ وقت، دانشگاه تربيت معلم را تاسيس نمود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن