مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
هر كه به آن چه دارد بسنده كند هميشه بي نياز بود. [بزرگمهر]
خرد آدمي را گرانبهاترين چيز است. خداوند خرد در هر دو جهان كامروا و سرافراز است و اگر از جامه ي خرد محروم بُود دانش بجويد. چه دانشور سرور سروران است و اگر از آن هم بي بهره بود بايد دلير بوده و در ميدان نبرد بي باك باشد تا در نظر پادشاه گرامي و پيوسته شاد و فرمانروا آيد و اگر اين نيز نداشت ديگر درخور زنده ماندن نيست و بهتر است كه مرگ وي را دريابد. [بزرگمهر]
تن به تن آسايي و كاهلي نبايد سپرد؛ كاري باش و از اين راه شادي و آسايش را فراهم كن. [بزرگمهر]
توانگر كسي است كه به آنچه خداوند توانا نصيبش كرده خرسند باشد. زيرا شوريده بخت تر و پراكنده خاطرتر از آزمند كسي نيست. [بزرگمهر]
خرد در پيكار با ديوان برنده ترين سلاح به شمار مي رود. در برابر شمشير تيز ديو خرد جوش است و جان بدان روشن. [بزرگمهر]
اگر مرگ حق است دل بر جهان نهادن عين ناداني است. [بزرگمهر]
خودرايي و خودبيني همه كام و مراد خود طلبيدن و ديگران را نامراد و خوار و زبون خواستن راه اهرمن و دل به نيكي سپردن راه يزدان است. [بزرگمهر]
خرد بر سر جان چون افسري تابنده است و مدارا و مهرباني هم سنگ خرد است. [بزرگمهر]
بيهوده گوي در نظر هيچ كس ارزش ندارد. [بزرگمهر]
آدمي بايد از گناه بپرهيزد؛ هر چه را به خويش نمي پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد. [بزرگمهر]
آسوده حال كسي است كه بردبار است. [بزرگمهر]
آن كه در آموختن جهد نمي كند هرگز نبايد در انجمن دانايان لب به گفتار بگشايد. [بزرگمهر]
آن كه خشم بر او چيره نشود و بر گنهكار سخت نگيرد از گزند در امان است. [بزرگمهر]
پرحرف را كه دشمن راستي و روان پاك است هرگز نپذير. [بزرگمهر]
خود را به هوس نزديك مكن كه خرد از تو روي برمي تابد. [بزرگمهر]
اگر دل راست انديش و زبان راستگو باشد در كاستي و نادرستي بسته مي شود. [بزرگمهر]
چون دانستي كه خدا از خاكت آفريده گردنكشي و خودرايي مكن. [بزرگمهر]
چون به كسي اجازه دادي كه در حضور تو سخن بگويد بر او درشتي و تندي مكن و بمان تا سخنش را به پايان برد. [بزرگمهر]
از آموختن دانش هيچ زمان غافل نمان گرچه در اين راه رنجها كشي مبادا كه دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد. [بزرگمهر]
خردمندي كه بخشنده و دانشور و دادگر و نجيب باشد هرگز بدخو نمي شود. [بزرگمهر]
داناي روشندل كسي است كه به فرمان ديو از راه يزدان پاك جهان آفرين برنگردد. [بزرگمهر]
آن كه آرزوي سروري دارد بايد هنر بسيار داشته باشد. [بزرگمهر]
آن كه جوياي كمال است بايد هوشيار و خردمند باشد. [بزرگمهر]
آن كه به خداوند پاك و مهربان بيش از ديگران اميد و بيم بسته است بيش از همه شايسته ستايش است. [بزرگمهر]
ارزش هر كس به اندازه خرد اوست. [بزرگمهر]
Back   1  -  2  -  3  -  4   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن