مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
آنكه خوشي خود را در رنج ديگران ببيند هرگز روي خوشي را نمي بيند. [بودا]
آنكه خوشي خود را در رنج ديگران ببيند هرگز روي خوشي را نمي بيند. [بودا]
هستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره ي شعله هاي آتش يك عمر مانند جرقه ي رعدي در آسمان و چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي كوهي [است]. [گواتما بودا]
آنان كه به راه قدسي نرفته و در جواني گنجي اندوخته نكرده اند مرغان ماهيخوار پير را مانند كه در درياچه اي بي ماهي از ميان مي روند. [بودا]
هيچ كس جز خود ما مسئول بدبختي ها و يا خوشبختي هاي ما نيست. [بودا]
در تن نحيف مي تواند انديشه اي بزرگ مسكن گيرد. [بودا]
هر كس زنجير طمع را دور بيندازد بدبختي از او دور مي شود؛ مانند قطره آب كه روي برگ گل مي لغزد و مي ريزد. [بودا]
اگر به دنياي درونت حكومت كني خوشبخت هستي. [بودا]
حيات بشر همچون شبنمي است كه روي برگ گلي مي لغزد و مي افتد. [بودا]
چشم گريان ديگران را به نگاههاي سرور آميز تبديل كردن لذت بخش ترين خوشبختي ها است. [بودا]
باران هميشه از سقف هاي سست به داخل اتاق مي چكد و شهوت از مغز پوك. [بودا]
يار اگر نادان باشد تنهايي بهتر است. [بودا]
آرامش فكر بزرگترين خوشبختي است. [بودا]
آن‌كس كه تنها در پي خوشي‌ها زيد حواسش لجام‌گسيخته باشد و خوراكش بيرون از اندازه‌ي ميانه‌روي باشد و تنبل و سست باشد مارَه (وسوسه‌گر) بي‌ترديد او را بيفكند چنان كه باد درخت سست را بيفكند. [بودا]
همچنان كه باران از سقفِ سوراخ در خانه تراود هوس نيز در ذهني كه نينديشد راه يابد. [بودا]
بدكار در اين جهان شيون كند و در جهان ديگر نيز گريه كند كه در هر دو جهان ناله و زاري كند. چون نتيجه‌ي بدِ كارهايش را ببيند. [بودا]
نكوكار در اين جهان شاد است و در جهان ديگر نيز شاد است كه در هر دو جهان شادمان است. شادمان است چون به نكوكاريهايش بينديشد و چون به راه نيك رود شادمان‌تر گردد. [بودا]
ناانديشمند گرچه بهره‌ي بزرگي از قانون را از بر بخواند ولي بر آن كار نكند. [بودا]
آرزومندان نميرند ناانديشمندان خود گويي مرده‌اند. [بودا]
اگر آرزومندي بيدار گشته باشد و فراموشكار نباشد و بنابر داد زيَد شكوه‌اش فزوني گيرد. [بودا]
خردمند با بيدار كردن خوداشتياقي و خويشتنداري تواند براي خويش جزيره‌اي سازد كه هيچ سيلي آن را غرق نتواند كرد. [بودا]
نادانان از پي بيهودگي روند خردمند اشتياق را چون گرانبهاترين گوهر خويش نگاه دارد. [بودا]
آن‌كس كه آرزومند و انديشمند بود به خوشي بسيار رسد. [بودا]
رام كردن انديشه كه گريزپا است و گرفتن آن دشوار است و هرجا خواهد شتابان رود نيك بُوَد كه انديشه‌ي رام شادماني آورد. [بودا]
گر كسي را ايمان پابرجا نباشد و داد راستين نداند و ذهنش آشفته باشد هرگز دانش وي كمال نپذيرد. [بودا]
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن