مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
نخستين مرحله ي شناخت آفرينش همانا خرد است؛ چشم و گوش و زبان سه نگهبان اويند كه ناگزير هر چه نيكي و شر است از همين سه ريشه مي گيرد. [فردوسي]
افسوس كه جويندگان خرد اندكند. بايد كه به سخن دانندگان راه جست و بايد جهان را كاوش نمود و از هر كسي دانشي آموخت و يك دم را هم براي آموختن نبايد از دست داد. [فردوسي]
اين جهان سراسر افسانه است و جز نيكي و بدي چيزي باقي نيست. [فردوسي]
كسي كه به آباداني مي كوشد جهان از او به نيكي ياد مي كند. [فردوسي]
آن كه آفريننده و باشكوه است در اين جهان رنجهاي بسيار خواهد ديد. [فردوسي]
اگر براي انجام كاري بزرگ زمان نداري بهتر است بي درنگ آن را به ديگران بسپاري. [فردوسي]
كتاب زندگي گذشتگان جان تاريك را روشني مي بخشد. [فردوسي]
دانايي توانايي به بار مي آورد و دانش دل پيران را جوان مي سازد. [فردوسي]
گوش شنونده هميشه در جست و جوي سخن خردمندانه و حكيمانه است. [فردوسي]
خرد برترين هديه الهي است. [فردوسي]
خرد و دانش مرد دانا در گفتار او آشكار است. [فردوسي]
كسي كه خرد ندارد همواره از كرده هاي خويش پشيمان و در رنج است. [فردوسي]
بي خردي اسارت در پي دارد و خرد موجب آزادي و رهايي است. [فردوسي]
خرد مانند چشم هستي و جان آدمي است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستي خواهي گذراند. [فردوسي]
خداوند درهاي هنر را بر روي دانايان دادگر گشوده است. [فردوسي]
كسي به فرجام زندگي آگاه نيست خداوند هم نيازي به عبادت بنده ندارد. [فردوسي]
دانش ارزش آن را دارد كه براي آن رنجها بكشي. [فردوسي]
چراغ مايه راندن تاريكي است و بدي جوهر تاريكي در زندگي آدمي است كه بايد از آن دوري جست. [فردوسي]
بي خردي است كه بگويم كسي بدي را بي دليل انجام مي دهد. [فردوسي]
رنج منتهي به گنج را كسي خريدار نيست. [فردوسي]
جايگاه پرستش گران كوهستان است. [فردوسي]
آزادگان را كاهلي بنده مي سازد. [فردوسي]
فرمانرواياني كه گوش به فرمان مردم دارند در زندگي جز رامش و آواي نوش نخواهند شنيد. [فردوسي]
خسروي بزرگتر بندگي بيشتر مي خواهد. [فردوسي]
ابليس مانند نيكخواهان پيش مي آيد؛ ابتدا عهد و پيمان مي گيرد سپس راز مي گويد. [فردوسي]
Back   1  -  2   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن